Algemene Voorwaarden Offerteshop 

1. – Definities

1.1. – In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende met hoofdletter geschreven termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven: 

Algemene Voorwaarden
deze Algemene Voorwaarden Offerteshop

BW
Burgerlijk Wetboek

Derden
Natuurlijke personen of rechtspersonen niet zijnde partij bij deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst

Eindgebruiker
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Offerteshop bedrijfsmatig gebruikt voor zichzelf en niet voor, namens of in opdracht van derden

Offerteshop
Offerteshop, onderdeel van Boys with Brains B.V. en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73100978, gevestigd te Eindhoven

Offerteshop licentie
Een Abonnement waarmee een licentie wordt verstrekt om van de website en het bijbehorende offertemagazijn van Offerteshop gebruik te maken, middels het gebruik van een persoonlijk account. 

Abonnement
Een van de op Offerteshop.nl vermelde abonnementen, danwel het met u op maat gemaakte/overeengekomen abonnement

Partij(en)
Offerteshop, Eindgebruiker of Offerteshop en Eindgebruiker gezamenlijk 

1.2. – Waar partijen worden aangeduid in mannelijke vorm, wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld en vice-versa. 

1.3. – Waar een meervoudsvorm wordt gebruikt, wordt daaronder mede begrepen de enkelvoudsvorm en vice-versa. 

2. – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Offerteshop en Eindgebruiker met inbegrip van eenzijdige rechtshandelingen gedaan door een Partij en alle aanbiedingen en offertes tussen Offerteshop en Eindgebruiker. 

2.2.  – Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Offerteshop ingeschakelde Derden jegens Eindgebruiker. 

2.3. – Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig, indien schriftelijk door Partijen overeengekomen. Offerteshop wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Eindgebruiker van de hand. 

2.4. – Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. 

2.5. – Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment eenzijdig door Offerteshop worden gewijzigd. Een actueel exemplaar van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website www.offerteshop.nl en ligt ter inzage ten kantore van Boys with Brains. Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Offerteshop de Eindgebruiker hiervan schriftelijk (waaronder ook digitaal) op de hoogte brengen. 

2.6. – Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Inzake geschillen tussen Zakelijke Eindgebruikers en Offerteshop is de rechtbank Oost-Brabant uitsluitend bevoegd. 

3. – Licentieovereenkomst

3.1. – Een overeenkomst met betrekking tot gebruik van Offerteshop met bijbehorende toegang tot het offertemagazijn (‘’Licentieovereenkomst’’) komt tot stand nadat een als Eindgebruiker gekwalificeerd persoon een Abonnement bij Offerteshop heeft afgenomen en na activatie van zijn account. 

3.2.  – Uit hoofde van de Licentieovereenkomst ontvangt Eindgebruiker een exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie voor het gebruik van Offerteshop. De licentie is gekoppeld aan het gebruiksaccount van Eindgebruiker. 

3.3.  – Eindgebruiker verplicht zich de gegevens voor registratie naar waarheid in te vullen. Eindgebruiker is verantwoordelijk Offerteshop te allen tijde te voorzien van juiste contact (NAW)- en facturatiegegevens. 

3.4. – Een Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 (twaalf) maanden of anders indien uitdrukkelijk met Eindgebruiker schriftelijk is overeengekomen. Tot één kalendermaand voorafgaand aan het einde van de Licentieovereenkomst, kan de Licentieovereenkomst schriftelijk door Offerteshop of Eindgebruiker worden opgezegd tegen het einde van de termijn. Zonder opzegging wordt de Licentieovereenkomst tussen Offerteshop en Eindgebruiker na verloop van de termijn telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. 

3.5. – Het strikt persoonlijke karakter van de gebruikslicentie brengt met zich dat het gebruikersaccount inclusief gebruikersnaam en wachtwoord slechts mag worden verstrekt aan personen in dienst van Eindgebruiker voor werkzaamheden die passen bij een normale bedrijfsvoering van Eindgebruiker. 

3.6. – Gebruik van de uit de Licentieovereenkomst voortvloeiende rechten door Eindgebruiker in opdracht van- of ter verrijking / ten behoeve van Derden is niet toegestaan. 

3.7. – Alle met de Offerteshop gedownloade bestanden blijven gedurende de licentieovereenkomst voor Eindgebruiker zichtbaar en online. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het account, inclusief alle toegevoegde gegevens, bestanden en gedownloade bestanden, na beëindiging van de Licentieovereenkomst worden verwijderd. Offerteshop heeft geen enkele bewaarverplichting ten aanzien van gegevens en, bestanden vanaf het moment van beëindiging van de Licentieovereenkomst. 

4. – Prijzen en tarieven

4.1. – Voor gebruik van Offerteshop met bijbehorende offertemagazijn geldt het jaartarief (‘’Jaartarief’’), danwel kwartaaltarief (“Kwartaaltarief”) als vermeld op de website of ander tarief indien specifiek met u anders is overeengekomen. Offerteshop behoudt zich het recht voor om het Jaartarief tussentijds te verhogen (‘’Verhoging’’). Minimaal twee maanden voorafgaand aan een Verhoging, stelt Offerteshop Eindgebruiker hiervan in kennis. Een Verhoging gaat in vanaf een verlenging van de Overeenkomst met inbegrip van een stilzwijgende verlenging als bedoeld in 3.4. Na een verhoging kan Eindgebruiker de overeenkomst binnen veertien dagen schriftelijk beëindigen tegen het einde van de lopende overeenkomst. 

5. – Betaling / incasso

5.1. – Betaling van het abonnementstarief geschiedt bij eenmalige vooruitbetaling. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals online aangegeven. Betaling per automatische incasso, facturatie of op een andere door Offerteshop geaccepteerde wijze is mogelijk indien uitdrukkelijk is overeengekomen. 

5.2. – Wanneer Eindgebruiker ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke of verzuim verkeert, komen naast de achterstallige betalingen ook voor vergoeding in aanmerking: 

 1.   de in redelijkheid gemaakte feitelijke incassokosten; 
 2.   de wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten; 
 3.   de misgelopen wettelijke rente; en 
 4.   de eventueel gemaakte gerechtelijke incassokosten.

6. – Intellectueel eigendom

6.1. – Alle intellectuele eigendomsrechten op de broncode, templates, ontwerpen, afbeeldingen, teksten etc. door Offerteshop verstrekt, behoren toe en blijven toebehoren aan Offerteshop. 

6.2. – Onverminderd het recht van Offerteshop om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding, is Eindgebruiker bij overtreding van het in dit artikel 6.1 bepaalde een direct opeisbare boete van € 25.000,00 per overtreding aan Offerteshop verschuldigd.

7. – Verantwoordelijk gebruik / verplichtingen Eindgebruiker

7.1. – Eindgebruiker verplicht zich tot verantwoordelijk gebruik van Offerteshop en het bijbehorende offertemagazijn. Het is Eindgebruiker uitdrukkelijk verboden Offerteshop te gebruiken in verband met (de verspreiding van) activiteiten in strijd met de wet of goede zeden of op een manier die de goede naam en reputatie van Offerteshop kunnen schaden. 

7.2.  – Eindgebruiker draagt volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van de toegangsgegevens en de (in)directe gevolgen van onrechtmatig gebruik van Offerteshop. Onder onrechtmatig gebruik wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: 

 1.   Gebruik in strijd met de licentievoorwaarden als bedoeld in artikel 3; 
 2.   Gebruik in strijd met dit artikel 7; en 
 3.   Gebruik dat kan leiden tot aansprakelijkheid in de zin van artikel 9.2. 

7.3. – Onverminderd het recht van Offerteshop om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding, is Eindgebruiker bij onrechtmatig gebruik als bedoeld in artikel 7.2.b en 7.2.c een direct opeisbare boete van € 5.000 per overtreding verschuldigd. Bij onrechtmatig gebruik als bedoeld in artikel 7.2.a is het bedrag van de in de vorige volzin bedoelde boete € 25.000.

8. – Privacy, geheimhouding en veiligheid

8.1. – Met de accountgegevens van Eindgebruiker wordt vertrouwelijk omgegaan. Offerteshop zal geen gegevens delen met derden indien deze gegevens leiden of kunnen leiden tot identificeerbaarheid van Eindgebruiker of vertrouwelijke informatie als bedoeld in het volgende lid 8.2 bevatten. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat geobjectiveerde data wel met derden mogen worden gedeeld. Het voorgaande is niet van toepassing op het door Offerteshop uitvoering geven aan een wettelijke plicht, gerechtelijk bevel of gerechtelijke bewijsopdracht. 

8.2. – Offerteshop verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van haar producten c.q. dienstverlening van Eindgebruiker of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Eindgebruiker expliciet (schriftelijk) is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

8.3. – Offerteshop zal zich inspannen om hacking en andere vormen van datalekken te voorkomen. Indien een datalek of hack zich onverhoopt voordoet, is Offerteshop niet aansprakelijk voor eventuele schade door Eindgebruiker geleden als gevolg van het datalek of hack.

9. – Beperkte aansprakelijkheid

9.1. – Offerteshop is niet aansprakelijk voor kosten, schade en/of interesten in de vorm van of ontstaan als gevolg van: 

 1.   overmacht; 
 2.   daden of nalatigheden van Eindgebruiker of aan hem gelieerde personen of partijen; 
 3.   foutieve invoeringen / bewerkingen van Eindgebruiker die zijn gepubliceerd en/of afgedrukt; 
 4.   verlies of tijdelijke niet beschikbaarheid van Offerteshop en het bijbehorende offertemagazijn, bestanden of enige anderen producten, diensten en/of gegevens van Offerteshop, met inbegrip van bestanden en/of gegevens ingevoerd door Eindgebruiker; 
 5.   hacking, storingen, virussen en/of datalekken ontstaan door (gebruik van) Offerteshop; 
 6.   Onbereikbaarheid van de website; 

9.2. – Eindgebruiker vrijwaart Offerteshop voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi- merk-, auteurs- of ander intellectueel eigendomsrecht, enige onrechtmatige daad en/of wanprestatie voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen Offerteshop en Eindgebruiker. 

9.3. – Aansprakelijkheid van Offerteshop jegens Eindgebruiker is in alle gevallen beperkt tot eenmaal het bedrag van het abonnementstarief geldend op het moment van de vaststelling van aansprakelijkheid.

10. – Wanprestatie, ontbinding en overmacht

10.1. – Indien Eindgebruiker op enige wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor in verzuim zijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist. 

10.2. – Ingeval van (dreigende) wanprestatie door Eindgebruiker zal Offerteshop onverminderd enige wettelijke bepaling het recht hebben de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander zonder tussenkomst van een rechter. Offerteshop bepaalt of sprake is van wanprestatie of dreigende wanprestatie. Offerteshop heeft hierbij het recht het bijbehorende account zonder nadere aankondiging definitief of tijdelijk offline te halen. 

10.3. – Er is geen sprake van tekortkoming aan de zijde van Offerteshop indien de opdrachtgever reeds tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, dan wel in een situatie van overmacht. 

-Einde Algemene Voorwaarden-