Algemene voorwaarden

1)        Toepasselijkheid OfferteShop.nl welke handelsnaam valt onder Boys with Brains BV Voorwaarden

 • De Boys with Brains BV Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Boys with Brains BV. de Boys with Brains BV Algemene Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen en de volgende afzonderlijke specifieke modules:
 1. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoor services, diensten, apparatuur & andere zaken
 2. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
 3. Advisering, consultancy en projectmanagement
 4. Overige diensten
 5. Hosting
 6. Application Service Provision, Software as a Service en Computer service
 7. Opleidingen en trainingen
 8. Telecommunicatiediensten
 9. Toegang tot internet
 10. Ontwikkeling en onderhoud van een website
 11. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
 12. Financiering en leasing van ICT.
 • Deze module Algemeen van de Boys with Brains BV Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan wederpartij (contractant) levert. Tevens zijn van toepassing de specifieke module of modules van de Boys with Brains BV Algemene Voorwaarden die tussen leverancier en wederpartij (contractant) zijn overeengekomen. Indien deze module Algemeen van de Boys with Brains BV Algemene Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen leverancier en wederpartij (contractant) overeengekomen specifieke module of modules van deBoys with Brains BV Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules.
 • Daar waar in de Boys with Brains BV Algemene Voorwaarden de term ‘Algemene Voorwaarden’ wordt gebruikt, wordt daaronder verstaan de bepalingen van deze module Algemeen in combinatie met de bepalingen van één of meer overeengekomen specifieke modules van de Boys with Brains BV Voorwaarden.
 • Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij (contractant) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en wederpartij (contractant) zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2)        Overeenkomsten en Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij (contractant) aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Wederpartij (contractant) staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert. Wederpartij (contractant) betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier niet bindend, behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Ondertekende overeenkomsten of opdrachten verzonden per post, fax of via e-mail worden door de leverancier als bindend beschouwd. Op deze opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van 5 jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd, tenzij wederpartij (contractant) of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.
 • Leverancier is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen met de wederpartij (contractant) is overeengekomen, derden in te schakelen.
 • De wederpartij (contractant) kan een overeenkomst niet tussentijds opzeggen of ontbinden, doch dient te worden opgezegd middels een aangetekend schrijven en wel minimaal een maand voor de vervaldatum van betreffende termijn, daarbij wordt als opzegdatum gezien die dag waarop Boys with Brains BV de opzegging voor ontvangst tekent. Tot aan het einde van de looptijd van een overeenkomst is de wederpartij het gangbare tarief verschuldigd, ongeacht of deze de geboden faciliteiten (volledig) benut.

3)        Voorinspectie Site Survey

 • Indien de overeenkomst tussen partijen niet voorziet in een voorinspectie c.q. Site Survey kan leverancier, in aanwezigheid van wederpartij (contractant), bij wijze van voorinspectie een beschrijving van de benodigde aansluitpunten en bekabeling opmaken. Leverancier en wederpartij (contractant) zullen bij constatering van gebreken overeenkomen op welke wijze en op welke termijn het herstel van die in de staat vermelde gebreken geschiedt. Indien partijen zijn overeengekomen dat herstel door of vanwege wederpartij (contractant) geschiedt, moeten de herstelwerkzaamheden behoorlijk en ten genoegen van leverancier worden uitgevoerd.
 • Indien wederpartij (contractant), om welke reden dan ook, niet naar behoren meewerkt aan de voorinspectie als bedoeld in het vorige artikellid, dan heeft leverancier het recht om deze inspectie buiten aanwezigheid van wederpartij (contractant) uit te voeren. De uitkomst van de voorinspectie is bindend voor wederpartij (contractant).
 • Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd is wederpartij (contractant) verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste aansluitpunten en voldoende bekabeling ter aansluiting van de aangeschafte producten en diensten.

4)       Prijs en betaling

 • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient wederpartij (contractant) alle betalingen in euro’s zonder aftrek van bancaire kosten te voldoen.
 • Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij leverancier schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door wederpartij (contractant) nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door wederpartij (contractant) aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is leverancier gehouden wederpartij (contractant) te informeren bij dreigende overschrijding van een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting.
 • Indien wederpartij (contractant) bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
 • Ter zake de door leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door wederpartij (contractant) verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van wederpartij (contractant) tot het leveren van tegenbewijs.
 • Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van wederpartij (contractant), geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien wederpartij (contractant) niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is wederpartij (contractant) gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Wederpartij (contractant) komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf. Jaarlijks worden alle tarieven en prijzen geïndexeerd. De jaarlijkse tariefsverhoging wordt onder meer gebaseerd op door het CBS gepubliceerde cijfers over prijsindices.
 • Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan wederpartij (contractant) in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door wederpartij (contractant) betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal wederpartij (contractant) binnen een door leverancier te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Wederpartij (contractant) is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 • Indien wederpartij (contractant) de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is wederpartij (contractant), zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Indien wederpartij (contractant) na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval wederpartij (contractant) naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.
 • Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
 • Leverancier is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij (contractant) vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.
 • Wederpartij (contractant) verleent leverancier door het aangaan van de overeenkomst de onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming om de maandelijkse door wederpartij (contractant) verschuldigde abonnementskosten te incasseren door middel van automatische incasso. Wederpartij (contractant) zal te allen tijde zorg dragen voor voldoende saldo en voorts de noodzakelijke medewerking verlenen aan de voldoening per automatische incasso.
 • Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is klant aanBoys with Brains BV alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 95,00. Als de wettelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan bovenvermeld bedrag, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

5)        Vertrouwelijkheid en overname personeel

 • Wederpartij (contractant) en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 • Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

6)       Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 • Indien leverancier dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal wederpartij (contractant) leverancier desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop wederpartij (contractant) uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wederpartij (contractant) vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door wederpartij (contractant) wordt gehouden of waarvoor wederpartij (contractant) op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij wederpartij (contractant) bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toegerekend moeten worden.
 • De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door leverancier verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij wederpartij (contractant). Wederpartij (contractant) staat er jegens leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Wederpartij (contractant) vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Leverancier staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 • Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is leverancier gerechtigd wederpartij (contractant) toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Wederpartij (contractant) behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van leverancier.

7)        Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

 • Alle aan wederpartij (contractant) geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die wederpartij (contractant) aan leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een wederpartij (contractant) die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van  de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien wederpartij (contractant) (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt wederpartij (contractant) die zaak slechts voor leverancier en houdt wederpartij (contractant) de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat wederpartij (contractant) alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door wederpartij (contractant) eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 • De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor leverancier gunstigere bepalingen bevat.
 • Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan wederpartij (contractant) verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat wederpartij (contractant) alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van wederpartij (contractant) zijn overeengekomen, komt aan wederpartij (contractant) het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
 • Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat wederpartij (contractant) alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8)       Risico

 • Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op wederpartij (contractant) op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van wederpartij (contractant) of een hulppersoon van wederpartij (contractant) zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van leverancier of hulppersonen van leverancier zijn, draagt leverancier het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.
 • Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van leverancier bevinden, blijft bij de wederpartij (contractant) berusten. De wederpartij (contractant) is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van leverancier bevinden.

9)       Rechten van intellectuele eigendom

 • Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor wederpartij (contractant) ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op wederpartij (contractant), tast dit het recht of de mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van wederpartij (contractant) zijn of worden gedaan.
 • Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan wederpartij (contractant) ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij (contractant) verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan wederpartij (contractant) toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
 • Het is wederpartij (contractant) niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 • Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het  leverancier toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de  programmatuur, apparatuur, databestanden,  websites en dergelijke in verband met een  overeengekomen beperking in de inhoud of  de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is wederpartij (contractant) nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten)  verwijderen of te (laten) omzeilen.
 • Leverancier vrijwaart wederpartij (contractant) tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat wederpartij (contractant) leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Wederpartij (contractant) zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van wederpartij (contractant), tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door wederpartij (contractant) ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die wederpartij (contractant) zonder schriftelijke toestemming van leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat wederpartij (contractant) het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van leverancier is uitgesloten.
 • Wederpartij (contractant) garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Wederpartij (contractant) vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

10)     Medewerkingverplichtingen

 • Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier mogelijk te maken zal wederpartij (contractant) leverancier steeds tijdig alle door leverancier nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien wederpartij (contractant) in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
 • Wederpartij (contractant) draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door leverancier te verlenen diensten. Wederpartij (contractant) zelf draagt zorg voor de ingebruikneming en voor de juiste instellingen van overige, niet door XRC online BV geleverde apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.
 • Indien wederpartij (contractant) de voor de uitvoering van de overeenkomst door leverancier nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig, niet volledig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier stelt of indien wederpartij (contractant) op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft leverancier tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
 • In geval medewerkers van leverancier op locatie van wederpartij (contractant) werkzaamheden verrichten, draagt wederpartij (contractant) kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Wederpartij (contractant) vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van leverancier, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van wederpartij (contractant) of van onveilige situaties in diens organisatie. Wederpartij (contractant) zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door leverancier ingezette medewerkers kenbaar maken.
 • Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is wederpartij (contractant) verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid er van, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij wederpartij (contractant) bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

11)      Levering, Leveringstermijnen en Reclames

 • Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de leverancier niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en wederpartij (contractant) in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 • De enkele overschrijding van een door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook in geval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat wederpartij (contractant) hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 • Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
 • De wederpartij (contractant) is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het verrichten van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij (contractant) zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij (contractant) leverancier binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan leverancier.
 • Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of het verrichten van de werkzaamheden aan leverancier te worden gemeld.
 • Indien bovengenoemde reclames niet binnen de genoemde termijnen aan leverancier kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 • Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij (contractant) niet op. Dat betekent dat betalingen die geen betrekking hebben op het deel waarop het dispuut van toepassing is gewoon dienen te worden voldaan conform opdrachtbevestiging. Indien deze betalingen uitblijven is leverancier gerechtigd deze kosten te vermeerderen met de wettelijke geldende debetrentes die op dat moment van toepassing zijn op de geldmarkt. De wederpartij (contractant) blijft verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de termijnbedragen ook al is er een dispuut.
 • Leverancier dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de uren die de klant zelf aan een dispuut heeft besteed. De wederpartij (contractant) heeft in geen geval recht op compensatie in de door hem gemaakte arbeidsuren ten aanzien van het dispuut.
 • In geval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal leverancier in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen c.q. opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
 • Verwerkte en/of weder verkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij (contractant)wederpartij (contractant) hierop nog enig reclamerecht toekomt.
 • Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 • Indien retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van leverancier indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door leverancier te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij (contractant), tenzij leverancier de reclame gegrond verklaart.

12)     Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

 • In geval van annulering, dan wel ontbinding van de overeenkomst, al dan niet door de wederpartij (contractant) zelf aangegeven, is de wederpartij (contractant)  aan leverancier, naast vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs en vergoeding van alle door leverancier ter zake gemaakte kosten verschuldigd. Voorts is de wederpartij (contractant) tegenover de uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de annulering. De wederpartij (contractant) vrijwaart leverancier ter zake. Door de wederpartij (contractant) reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 • De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd, tenzij wederpartij (contractant) of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.
 • Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van wederpartij (contractant) en alle andere verplichtingen tot medewerking door de wederpartij (contractant) of een door de wederpartij (contractant) in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Indien wederpartij (contractant) op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij wederpartij (contractant) bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • Wederpartij (contractant) is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
 • Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij (contractant) – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van wederpartij (contractant) wijzigt. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie  van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van wederpartij (contractant) vervalt het recht tot gebruik van aan wederpartij (contractant) ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

13)     Aansprakelijkheid van leverancier

 • De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met wederpartij (contractant) overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van  de voor die overeenkomst bedongen prijs  (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de  in artikel van deze module Algemeen  bedoelde vrijwaringsverplichting van leverancier. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een  duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de  vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.00 (zegge vijfhonderd duizend Euro).
 • De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.000.000 (zegge één miljoen honderd vijfendertig duizend Euro).
 • De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij (contractant), schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij (contractant) aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij (contractant) aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 • De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van leverancier, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van leverancier uit hoofde van deze module Algemeen en de overige overeengekomen modules van deze Algemene Voorwaarden geheel onverlet.
 • De in artikel tot en met bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.
 • Tenzij nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien wederpartij (contractant) leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij (contractant) de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
 • Wederpartij (contractant) vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door wederpartij (contractant) aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover wederpartij (contractant) bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 • Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 • Indien zich in de gebruikte materialen of geïnstalleerde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor doen die reeds op het moment van het verrichten der diensten of van aflevering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht leverancier zich die materialen c.q. zaken opnieuw te verwerken en/of installeren, dan wel kosteloos te vervangen. Leverancier staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur er van kan nimmer worden gegarandeerd. Indien de door leverancier geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

14)     Overmacht

 • Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van leverancier, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door wederpartij (contractant) aan leverancier zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door wederpartij (contractant) aan leverancier is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
 • Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

15)     Wijziging en meerwerk

 • Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van wederpartij (contractant) werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door wederpartij (contractant)  worden vergoed volgens de overeengekomen  tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 • Wederpartij (contractant) aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van wederpartij (contractant) en leverancier kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor wederpartij (contractant) nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier wederpartij (contractant) desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

16)     Service en servicecontract

 • Leverancier heeft de beschikking over een eigen servicedesk, welke binnen openingstijden te bereiken is op nummer 088-2290429 en per e-mail 24×7 bereikbaar op adres: info@offerteshop.nl.
 • Standaard levert leverancier bij producten en diensten een Response Service & Update contract. Dit contract is een onderdeel van de overeenkomst om storingen te kunnen melden, updates te kunnen installeren en onderhoud door leverancier te kunnen laten uitvoeren. De wederpartij (contractant) betaalt de Response Service & Updatekosten jaarlijks per vooruitbetaling.
 • De servicedesk kan direct support op afstand verlenen. De eerste 15 minuten (het eerste serviceblok) service op afstand per incident zijn standaard inbegrepen in het Response Service & Update contract.
 • Indien de servicedesk de storing telefonisch niet kan verhelpen zal leverancier een servicebezoek, na overleg met de wederpartij (contractant), inplannen.
 • Leverancier is gerechtigd om servicebezoeken, welke noodzakelijk worden geacht voor het verhelpen van een ontstane storing, door te belasten tegen de op dat moment geldende voorrij- en uurtarieven eventueel vermeerderd met gemaakte parkeerkosten. Eventueel benodigd (extra) materiaal zal, indien de garantietermijn is verstreken, tevens aan de wederpartij (contractant) worden doorbelast.
 • Voor werkzaamheden aan apparatuur, verbonden of gekoppeld aan niet door leverancier geleverde systemen of apparaten, dient de wederpartij (contractant) om het functioneren van de verbindingen te testen, deze systemen of apparatuur evenals de desbetreffende testprocedures ter beschikking te stellen.
 • De installatieruimte dient te voldoen aan de daaraan door leverancier te stellen eisen. Wijzigingen zullen door de wederpartij (contractant) niet zonder schriftelijke toestemming van leverancier mogen worden aangebracht.
 • Reparaties en/of vermeerdering van onderhoudstijd, veroorzaakt door ondeskundig of onjuist gebruik, ingrepen door derden, waaronder mede begrepen personeel van de wederpartij (contractant), door elke buiten de apparatuur zelf gelegen oorzaak, evenals door het door de wederpartij (contractant) niet in acht nemen van het in deze Algemene Voorwaarden gestelde, komen voor rekening van de wederpartij (contractant).
 • Wederpartij (contractant) zal de producten en diensten niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden. Hiermee vervalt onherroepelijk garantie en recht op onderhoud en servicedienstverlening voor de duur van de overeenkomst.
 • Tenzij anders overeengekomen, zijn in het Response Service & Update contract niet begrepen:
 1. de kosten voor werkzaamheden op locatie van de wederpartij (contractant)
 2. de kosten voor gebruik van de servicedesk langer dan 15 minuten (tweede en navolgende serviceblokken) per incident
 3. de kosten voor aanpassingen (changes) in opdracht van wederpartij (contractant) ten aanzien van hetgeen schriftelijk overeengekomen
 4. de kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen zoals montage- en installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, antennes, splitters, (tijdelijke) abonnementen, SIM kaarten, stekkers, kabels en accessoires.
 5. de kosten van (het vervangen van) onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan leverancier;
 6. werkzaamheden ten behoeve van gehele of gedeeltelijke revisie van de apparatuur;
 7. modificaties aan de apparatuur;
 8. verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.
 • Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op een Response Service & Update contract of onderhoud van producten en diensten telkens per jaar vooraf verschuldigd.
 • Tenzij anders overeengekomen zijn bedragen voor service & update en onderhoud verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst waarbij de betreffende service van de producten en/of diensten is overeengekomen. De vergoeding is verschuldigd ongeacht of wederpartij (contractant) de producten en/of diensten in gebruik heeft (genomen) of van de mogelijkheid tot service & update en/of onderhoud gebruik maakt.
 • Voor alle diensten en producten in de categorie beveiliging (security), het bijbehorende onderhoudscontract alsmede de certificering en tarieven hiervan, zal te allen tijde een individuele en separate overeenkomst worden opgesteld en overeengekomen.

17)      Overdracht van rechten en verplichtingen

 • Wederpartij (contractant) is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
 • Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

18)     Toepasselijk recht en geschillen

 • De overeenkomsten tussen leverancier en wederpartij (contractant) worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 • Geschillen welke tussen leverancier en wederpartij (contractant) mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen leverancier en wederpartij (contractant) gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.org).
 • Uitsluitend indien leverancier en/of wederpartij (contractant) voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der partijen gerechtigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het bepaalde in artikel de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton indien de zaak betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

Advisering, consultancy en projectmanagement

1)        Toepasselijkheid

 • De Boys with Brains BV Algemene Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de onderhavige module opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien leverancier diensten verricht op het gebied van consultancy, advisering en projectmanagement.
 • De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de onderhavige module, prevaleren deze laatste.

2)        Dienstverlening

 • Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij (contractant) schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 • De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de inspanning van leverancier, de kwaliteit van de gegevens en informatie die wederpartij (contractant) verstrekt en de medewerking van wederpartij (contractant) en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal leverancier zich daarom niet tevoren willen verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht.
 • Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat wederpartij (contractant) de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van wederpartij (contractant) op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van leverancier.
 • Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd na overleg met wederpartij (contractant) deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
 • Indien leverancier dienstverlening verricht op basis van door wederpartij (contractant) aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door leverancier te stellen voorwaarden door wederpartij (contractant) worden geprepareerd en voor rekening en risico van wederpartij (contractant) aangeleverd. Wederpartij (contractant) staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier.
 • De dienstverlening van leverancier wordt uitsluitend verricht op en planningen en werkzaamheden zijn erop gebaseerd dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met wederpartij (contractant), werkzaamheden door leverancier worden verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van leverancier.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat wederpartij (contractant) maakt van een door leverancier afgegeven advies steeds voor rekening en risico van wederpartij (contractant).
 • In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening van leverancier niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en  bekwaam leverancier mag worden verwacht, geheel bij wederpartij (contractant), onverminderd het recht van leverancier met alle middelen tegenbewijs te leveren.

3)        Rapportage

 • Leverancier zal wederpartij (contractant) op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden via de door wederpartij (contractant) aangewezen contactpersoon. Wederpartij (contractant) zal leverancier schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor leverancier van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor wederpartij (contractant) aandacht wenst, prioriteitenstelling van wederpartij (contractant), beschikbaarheid van middelen en personeel van wederpartij (contractant) en bijzondere of voor leverancier mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Wederpartij (contractant) zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door leverancier verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van wederpartij (contractant) en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en leverancier hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien een door leverancier ingezette medewerker deel uitmaakt van een project- of stuurgroep waarvan tevens één of meer personen deel uitmaken die door wederpartij (contractant) zijn aangewezen, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is voorgeschreven. Besluiten genomen in een dergelijk samengestelde project- of stuurgroep binden leverancier slechts indien de besluitvorming geschiedt met inachtneming van hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien leverancier de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud van de overeenkomst van partijen. Wederpartij (contractant) staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep waaraan ook personen van leverancier deel uitmaken, gerechtigd zijn voor wederpartij (contractant) bindende besluiten te nemen.
 • In verband met de continuïteit van de werkzaamheden zal wederpartij (contractant) een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van leverancier als zodanig zal/zullen fungeren. Contactpersonen van wederpartij (contractant) zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van wederpartij (contractant).
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is wederpartij (contractant) niet gerechtigd een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van leverancier en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van leverancier. Wederpartij (contractant) zal de adviezen of rapportages van leverancier niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

4)       Betaling

 • Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leverancier verleende diensten telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.
 • Behoudens andersluidende afspraken zal leverancier inzicht verschaffen in de verrichte werkzaamheden, tijdsbesteding en voor wederpartij (contractant) gemaakte kosten op de voor leverancier gebruikelijke wijze.

9)       Verwerking persoonsgegevens

 • Wederpartij (contractant) garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door wederpartij (contractant) of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website of anderszins door leverancier gehost of verwerkt worden.
 • Onverminderd het bepaalde in de module Algemeen ligt bij wederpartij (contractant) de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door wederpartij (contractant) worden gehost of verwerkt. Wederpartij (contractant) staat er jegens leverancier voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Wederpartij (contractant) vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 • Wederpartij (contractant) heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij wederpartij (contractant). Partijen houden het er voor dat leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Wederpartij (contractant) zal zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door wederpartij (contractant) na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van leverancier begrepen en komen volledig voor rekening van wederpartij (contractant).